Skip To The Main Content

Spesialisthelsetjenester

Spesialisthelsetjenester

Oppfølgingsenheten Frisk tilbyr spesialiserte og lokalbaserte dagtjenester for Helse Sør-Øst (HSØ), Helse Vest (HV) og Helse Midt-Norge (HM).

Fra januar 2018 startet vi med å levere tjenestene Kroniske Smerter og Overvekt via Helse Midt-Norge i Trondheim. For mer informasjon om Helse Midt >> les her

Fra 2018 utvider vi vårt tilbud via Helse Sør-Øst og Helse Vest med å levere  et arbeidsrettet dagtilbud for personer med angst og depresjon. Dette vil leveres fra flere lokasjoner:
for 
Helse Sør-Øst: Oslo (sentrum-Nationaltheatret), Drammen, Sandvika, Jessheim, Kongsvinger, Hamar, Lillehammer
for Helse Vest:
 Randaberg - Stavanger og Sandnes

Tjenestene er en del av det offentlige helsetilbudet. Ved lokasjonene har vi tverrfaglige rehabiliteringsteam med god kompetanse. I tillegg til diagnosespesifikk behandling, vektlegges også arbeidsinkludering og oppfølging av psykiske/sammensatte lidelser. Målet for alle tjenestene er å styrke mestringsevne, bedre funksjon og allmenn helsetilstand, god livskvalitet og økt samfunnsdeltakelse.

Våre lokasjoner ligger sentralt i flere regioner. Dette gjør at man kan motta spesialisert behandling og drive endringsarbeid parallelt med at man lever livet sitt med tilnærmet normale hverdager. Således kan vi tilby høy kompetanse og kvalitet som er lett tilgjengelig for den enkelte som har behov for denne typen tjenester.

VIKTIG HENVISNINGSINFO:
Vi har startet med å levere et nytt tiltak inn psykisk helsetjeneste for Helse Sør-Øst og Helse Vest (dette tiltaket har overtatt for Lettere psykiske lidelser).


Hege Anita Bakkejord_Avd leder Oslo og Akershus

Hege-Anita Bakkejord

Daglig leder Spesialisthelsetjenesten

Arbeidsrettet behandling ved angst og depresjon NYTT FRA 2018

via Helse Sør-Øst og Helse Vest

MÅL: Hoved­målet med behandlingen er bedret psykisk helse og økt arbeidsdeltakelse. I tillegg skal behandlingstilbudet bidra til økt jobbmestring og livskvalitet. Med arbeid forstås også skole og utdanning. 

MÅLGRUPPEN: Målgruppen for tilbudet er personer med angst og depresjon som er i ferd med å miste sin tilknytning til arbeidslivet eller til et utdanningsløp. Tilbudet er for personer som vurderes å ha rett til helsehjelp i spesialisthelsetjenesten, og hvor det blir vurdert å være økt fare for funksjonsfall uten tilbud om arbeidsrettet behandling.

INNHOLD: Behandlingstilbudet består av jobbfokusert poliklinisk samtalebehandling. I jobbfokusert behandling vil det samtidig med behandling av de psykiske vanskene være et fokus på arbeidsdeltakelse og jobbmestring. Vi samarbeider med den enkelte om å finne strategier som bidrar til god mestring av de aktuelle vanskene. Vi vet også etter hvert mye om at deltakelse i arbeid for de fleste er helsefremmende i seg selv. Derfor vil det ofte være en fordel å jobbe for å opprettholde eller øke arbeidsdeltakelsen samtidig som man følger behandling. Samtaler om tilrettelegging, og utarbeidelse av gode planer for tilbakeføring kan være viktige elementer i en slik prosess. Ofte er det også nyttig med et samarbeid med arbeidsgiver og fastlege. Samarbeid med andre involverte aktører kan også være aktuelt. 

Behandlerne er psykologspesialister, psykologer, psykiatriske sykepleiere og spesialfysioterapeut.

HVEM KAN HENVISE? Leger (primærleger og spesialister) og psykologer i spesialisthelsetjenesten kan henvise. Henvisningsskjema finner du på www.oppfrisk.no eller det kan benyttes standard skjema.
For Helse Sør-Øst: 
HSØ: Henvisning sendes lokal DPS for rettighetsvurdering, merk henvisningen «Oppfølgingsenheten Frisk – Helse og Arbeid».»Det vil ved mottak av henvisning bli gjort en vurdering av om pasienten har rett til nødvendig helsehjelp fra spe­sialisthelsetjenesten.

For Helse Vest: Henvisning sendes til Oppfølgingsenheten Frisk for rettighetsvurdering, merk gjerne henvisningen «Helse og arbeid». Det vil ved mottak av henvisning bli gjort en vurdering av om pasienten har rett til nødvendig helsehjelp fra spe­sialisthelsetjenesten.

HVA BØR HENVISNINGEN INNEHOLDE?
Henvisningen bør inneholde informasjon om:
1) Aktuelle symptomer
2) Aktuell livssituasjon
3) Arbeidssituasjon; type jobb og eventuelle belastninger/funksjonsfall, sykmeldingsstatus
4) Tidligere sykdomshistorikk
5) Behandlingsbehov / ønsket terapeutisk prosjekt.

VARIGHET OG KOSTNADER: Behandlingstilbudet består av poliklinisk samtalebehandling med et gjennomsnittlig behandlingsforløp på 10-15 konsultasjoner. Hver behandlingstime varer i 45 minutter, og det betales vanlig egenandel for behandling i spesialisthelsetjenesten, for tiden kr 345,-. For dem som har frikort er behandlingen gratis. 

Tjenesten leveres:

Stavanger - Randaberg
Sandnes
Oslo - sentrum
Lillehammer
Kongsvinger
Jessheim
Hamar
Elverum
Drammen

KOMPETANSETEAM: legespesialist, psykolog, fysioterapeut, sykepleier, ernæringsfysiolog, idrettspedagog og jobbkonsulent

HVEM KAN HENVISE? Leger (primærleger og spesialister), manuellterapeuter, kiropraktorer sender henvisning til RKE.
UNNTAK: Spesialisthelsetjenesten kan sende direkte til Oppfølgingsenheten Frisk.

HVEM KAN HENVISES? Personer med smertetilstander; for eksempel langvarige rygg/nakke/skuldersmerter, fibromyalgi. Aktuelt for pasienter med behov for lokalt dagbasert rehabiliteringstilbud. Ingen krav til sykepengerettigheter

VARIGHET: 14 dagers kartlegging- & vurderingstiltak (kun i Oslo & Hamar)

Tjenesten leveres:

Trondheim
Oslo - sentrum
Hamar

KOMPETANSETEAM: Et tverrfaglig spesialistteam bestående av bl.a. legespesialist, psykolog, fysioterapeut, sykepleier, ernæringsfysiolog, idrettspedagog og jobbkonsulent følger opp pasienten med fokus på muligheter og ressurser.

HVEM KAN HENVISE? Leger (primærleger og spesialister), manuellterapeuter, kiropraktorer sender henvisning til RKE.
UNNTAK: Spesialisthelsetjenesten kan sende direkte til Oppfølgingsenheten Frisk.

HVEM KAN HENVISES? Personer med smertetilstander; for eksempel langvarige rygg/nakke/skuldersmerter, fibromyalgi. Aktuelt for pasienter med behov for lokalt dagbasert rehabiliteringstilbud. Ingen krav til sykepengerettigheter

VARIGHET: Inntil 12 uker - 2-3 dager pr uke a 5 timer pr dag
Eventuelt 14 dagers kartlegging- & vurderingstiltak (kun i Oslo & Hamar)

Tjenesten leveres:

Trondheim
Oslo - sentrum
Hamar
Elverum

KOMPETANSETEAM: Legespesialist med lang erfaring med målgruppen har overordnet fagansvar. I tillegg består spesialistteam av psykolog, fysioterapeut, ernæringsfysiolog, idrettspedagog og jobbkonsulent

HVEM KAN HENVISE? Fastlege henviser til overvektsklinikk som videresender henvisning til Oppfølgingsenheten Frisk.

HVEM KAN HENVISES? Med BMI over 40 eller BMI over 35 og en livsstilsrelatert sykdom regnes det for sykelig overvekt. Dette gir rett til rehabilitering gjennom helsevesenet.

VARIGHET: Oppfølging i 5 år
År 1: 8 + 2 + 2 uker, 3 dager i uka
År 2 og 3: 2 årlige motivasjonsperioder
År 4 og 5: 1 årlig motivasjonsperiode

Tjenesten leveres:

Trondheim fra jan 2018
Oslo - sentrum
Moelv

KOMPETANSETEAM: Et tverrfaglig spesialistteam bestående av bl.a. spesialist i fysikalsk medisin og rehabilitering, psykolog, fysioterapeut, sykepleier, ernæringsfysiolog, idrettspedagog og jobbkonsulent følger opp pasienten med fokus på muligheter og ressurser.

HVEM KAN HENVISE? Leger (primærleger og spesialister), manuellterapeuter, kiropraktorer sender henvisning til RKE.
Unntak; Spesialisthelsetjenesten kan sende henvisning direkte til Oppfølgingsenheten Frisk.

HVEM KAN HENVISES? Personer med artrose eller brudd i hofte, skulder, kne, osteoporose, bekkenløsning, multitraume, postoperativ rehabilitering. Aktuelt for personer med behov for lokalt dagbasert rehabiliteringstilbud

VARIGHET: Inntil 8 uker - 2-3 dager pr uke

Tjenesten leveres:

Hamar
Oslo - sentrum

KOMPETANSETEAM: Et tverrfaglig spesialistteam bestående av bl.a: (avhengig av lokasjon) spesialist i fysikalsk medisin og rehabilitering, psykolog, fysioterapeut, sykepleier, ernæringsfysiolog, idrettspedagog og jobbkonsulent følger opp pasienten med fokus på muligheter og ressurser

HVEM KAN HENVISE? Leger (primærleger og spesialister), manuellterapeuter, kiropraktorer kan sende henvisning til RKE.
UNNTAK: Spesialisthelsetjenesten kan sende henvisning direkte til Oppfølgingsenheten Frisk.

HVEM KAN HENVISES? Alle pasienter med sykepengerettigheter kan delta på rehabilitering via "Raskere tilbake" ordningen, uavhengig av diagnose. Aktuelt for personer med behov for lokalt dagbasert rehabiliteringstilbud

VARIGHET: Inntil 12 uker - 2- 3 dager pr uke

Tjenesten leveres:

Randaberg

Fant du det du lette etter?

Vi ønsker å gjøre det så lett for deg som mulig å finne det du er ute etter.
Dersom denne siden hjalp deg - eller ikke - er det svært nyttig for oss å få din tilbakemelding om det.