Skip To The Main Content

Henvist fra NAV

For deg som er henvist fra NAV 

Vi tilbyr arbeidsrettede tjenester på vegne av NAV til mennesker som av ulike årsaker ikke er i arbeid. Våre tjenester skal bidra til å styrke dine forutsetninger for å stå i arbeid og skaffe arbeid. Vi jobber tett sammen med deg og din nåværende arbeidsgiver/fremtidig arbeidsgiver for å finne ut av hvordan dine ressurser og kompetanse kan benyttes i en fremtidig jobbsituasjon. Vi anvender vår flerfaglige bemanning på en tverrfaglig måte. Våre tjenester tilpasses individuelt og arbeidsmetodene som vi benytter har et ressursfokus. Hos oss vil du oppleve skreddersøm og vi vil strekke oss langt for at du skal lykkes med ditt mål om arbeidsdeltakelse. 

 

Målet med tiltaket 
Målet i avklaring er å kartlegge hva du kan jobbe med, hvor mye du kan jobbe og hvilken bistand du trenger for å skaffe jobb. For deg som har et arbeidsforhold vil det dreie seg om hvordan du kan komme tilbake til og/eller fortsette i jobben du allerede har. Ved gjennomført tiltak har du et mål for arbeidsdeltakelse. I tillegg har du en plan med aktiviteter som skal til for å komme dit. Et tydelig mål og en konkret plan er ofte en god start på veien til arbeidsdeltakelse.

Hva skjer når du er hos oss?
Vi vil sammen med deg kartlegge forhold som er viktige for din arbeidsdeltakelse. Du får veiledning i å finne fram til ditt arbeidsmål og aktiviteter som skal gjennomføres i løpet av tiltaket. Dette kan være aktiviteter på din arbeidsplass - i samarbeid med din arbeidsgiver, eller det kan være utprøving hos annen arbeidsgiver som du finner fram til i samarbeid med din kontaktperson her hos oss.
Tiltaket tilpasses dine individuelle behov. Vi tar utgangspunkt i din kompetanse, erfaringer, interesser og arbeidsønsker, og du får mulighet til å tenke nytt om dine muligheter til å jobbe.

Varighet/antall timer:
Et avklaringstiltak varer i utgangspunktet i inntil 4 uker, men det kan forlenges med inntil 8 uker dersom det er hensiktsmessig. Tiltaket er et heltidstilbud med 30 timer pr uke, men kan tilpasses individuelt til din kapasitet og NAVs bestilling.

Hvordan søke?
Ta kontakt med NAV kontoret der du bor. I samarbeid med deg vurderer NAV om dette er noe for deg.

Tjenesten leveres:

Vinstra
Tromsø
Stavanger
Sandnes
Risør
Otta
Oslo Vest
Oslo Sør
Oslo Sentrum
Oslo Nord
Mandal
Madla
Lillesand
Lillehammer
Kristiansand
Kongsvinger
Harstad
Flisa
Elverum
Arendal

Målet med tiltaket
Individuell oppfølging skal bidra til at du blir i stand til å skaffe eller beholde ordinært lønnet arbeid. Dine ressurser og muligheter i arbeidslivet styrkes. Målet er å oppnå varig arbeidsdeltakelse.

Hva skjer når du er hos oss?
Oppfølgingen foregår i hovedsak på egen arbeidsplass eller hos en annen ordinær bedrift. I oppfølgingstiltaket jobber du ut fra dine egne mål om arbeidsdeltakelse. Oppfølgingshyppighet, aktiviteter og progresjon planlegges i samarbeid med din faste jobbkonsulent og ut fra bestilling fra NAV. Hovedinnhold i oppfølgingstiltaket er:

• Veiledning og oppfølging tilpasset ditt mål og dine behov – tilbakemelding og evaluering

• Karriereveiledning – bevissthet om egen kompetanse opp mot muligheter på arbeidsmarkedet

• Jobbsøk og jobbformidling

• Bistand til dialog med arbeidsgiver og tilrettelegging på arbeidsplass

• Arbeidsutprøving med mål om kompetanseheving, nettverksbygging og arbeidserfaring

• Systematisk jobbing mot å skaffe og/eller beholde ordinært arbeid

Vi har tydelige forventninger om at du er en aktiv deltaker som utforsker egne muligheter og tar egne valg.


Varighet/antall timer:

Oppfølging kan vare i inntil 6 mnd. Tiltaket kan forlenges med ytterligere 6 måneder, og ved særlige behov kan tiltaket vare i inntil 3 år. Antall oppfølgingstimer tilpasses ditt behov og gjennomføres i henhold til avtale med NAV.

Hvordan søke?
Ta kontakt med NAV kontoret der du bor. I samarbeid med deg vurderer NAV om dette er noe for deg.

Tjenesten leveres:

Vinstra
Risør
Otta
Mandal
Lillesand
Lillehammer
Kvinesdal
Kristiansand
Evje
Arendal

Målet med tiltaket 
Hensikten med tiltaket er rask tilbakeføring til arbeid med mål om full friskmelding innen 18 uker. Vi gir et helhetlig tilbud med fokus på arbeidstakerens muligheter og ressurser.

Hva skjer når du er hos oss? 
UTREDNING: Ved oppstart utredes du av psykolog. Dersom prognosen for full friskmelding innen 18 uker vurderes å være god, iverksettes behandlingen.

BEHANDLING:Individuell psykoterapeutisk samtaleterapi med kognitiv tilnærming. I behandlingen vektlegges terapeutiske metoder med god dokumentert effekt. Gjennom strukturert målarbeid og fokus på yrkesdeltakelse, jobbes det mot full friskmelding. Kontakt opprettes med fastlege, og det er jevnlig dialog med sykmelder og arbeidsgiver gjennom tiltaket.

Varighet/antall timer: 
Behandlingstilbudet kan vare i inntil 18 uker, med maksimalt 15 behandlingstimer. Ved spesielle tilfeller kan  arbeidstakere som er 100% friskmeldt, innvilges ytterligere inntil 18 uker vedlikeholdsbehandling, med maksimalt 6 behandlingstimer.

Hvordan søke? 
Ta kontakt med NAV kontoret der du bor. I samarbeid med deg vurderer NAV om dette er noe for deg. NAV henviser til Oppfølgingsenheten Frisk.

Tjenesten leveres:

Valdres
Oslo Sentrum for Akershus
Lillehammer
Hamar
Gudbrandsdalen
Gjøvik
Elverum
Drammen
Lettere psykiske lidelser
Brosjyrer/faktaark:

Målet med tiltaket 
Hensikten med tiltaket er rask tilbakeføring til arbeid med mål om full friskmelding innen 18 uker. Vi gir et helhetlig tilbud med fokus på arbeidstakerens muligheter og ressurser.

Hva skjer når du er hos oss? 
UTREDNING: Ved oppstart utredes du av et tverrfaglig team. Dersom prognosen for full friskmelding innen 18 uker vurderes å være god, iverksettes behandlingen.

BEHANDLING: Vi har tverrfaglig team bestående av psykolog, lege med somatikk som spesialfelt, fysioterapeut med flere. I behandlingen vektlegges terapeutiske metoder med god dokumentert effekt, blant annet kognitiv terapi/kognitiv adferdsterapi. Gjennom strukturert målarbeid og fokus på yrkesdeltakelse, jobbes det mot full friskmelding. Kontakt opprettes med fastlege, og det er jevnlig dialog med sykmelder og arbeidsgiver gjennom tiltaket

Varighet/antall timer: 
Behandlingstilbudet kan vare i inntil 18 uker, med maksimalt 24 behandlingstimer. Ved spesielle tilfeller kan arbeidstakere som er 100% friskmeldt, innvilges ytterligere inntil 18 uker vedlikeholdsbehandling, med maksimalt 8 behandlingstimer.

Hvordan søke? 
Ta kontakt med NAV kontoret der du bor. I samarbeid med deg vurderer NAV om dette er noe for deg. NAV henviser til Oppfølgingsenheten Frisk.

Tjenesten leveres:

Valdres
Oslo Sentrum for Akershus
Lillehammer
Gudbrandsdalen
Gjøvik
Sammensatte lidelser
Brosjyrer/faktaark:

Målet med tiltaket 
Du skal oppdage nye muligheter - og erfare mestring - i arbeidslivet. Kurset skal gi deltakerne økt tiltro til egne arbeidsmuligheter og styrket selvfølelse. Kurset er bygget på forståelsen av at arbeid er helse. Deltakerne reflekterer hver for seg og sammen over hvordan arbeidsdeltakelse kan gi dem bedre struktur i hverdagen, økt sosial samhandling og en følelse av tilhørighet og mening.

Deltakers arbeidsevne skal avklares samtidig som deltakeren får arbeidserfaring og økt innsikt i egne muligheter på arbeidsmarkedet.

Hva skjer når du er hos oss? 
Du vil jobbe ut fra individuelle mål og handlingsplaner, og du er involvert i å finne egnet arbeidsutprøvingsplass. Metodene som benyttes i kurset er involverende, aktiviserende, anerkjennende og løsningsorienterte. Etter gjennomført kurs er det et mål om at du er en aktiv jobbsøker med et nettverk som kan gi muligheter for arbeid

Varighet/antall timer: 
Et 40 ukers mestrings- og motivasjonskurs

Hvordan søke? 
Ta kontakt med NAV kontoret der du bor. I samarbeid med deg vurderer NAV om dette er noe for deg.

Tjenesten leveres:

Elverum
Kongsvinger
Hamar
Mestring og motivasjon AMO kurs
Brosjyrer/faktaark:

Målet med tiltaket 
Bli aktiv i arbeidsmarkedet gjennom økt personlig styrke og trygghet

Økt kunnskap om egne arbeids- og utdanningsmuligheter

Økte ferdigheter og trygghet i å presentere deg for arbeidsgivere

Hva skjer når du er hos oss? 
Temaene du vil jobbe med i  kurset er rettet mot personlig vekst og utvikling - og mot arbeid:

Kompetanseprofil – styrke tiltro til egne ressurser og egen kompetanse
Arbeidsplasser og arbeidsmuligheter finnes i regionen
Arbeidslivet – skrevne og uskrevne regler, kultur
Arbeidspraksis 
Jobbsøk 
Hva som skal til for å komme i jobb
Kommunikasjon og relasjoner
Holdninger
Motivasjon og mestring
Mobilisering av egne ressurser mot arbeid

Varighet/antall timer: 
26 uker. Kombinasjon av teori og praksis. Individuelt tilpasset.

Hvordan søke? 
Ta kontakt med NAV kontoret der du bor. I samarbeid med deg vurderer NAV om dette er noe for deg. Du må være under 29 år, ellers ingen formelle krav. Du må ønske en endring i egen livssituasjon og være motivert for å yte ditt beste i undervisning og arbeidspraksis.

Tjenesten leveres:

Lillehammer
Jobb og muligheter AMO kurs
Brosjyrer/faktaark:

Målet med tiltaket 
Kurset skal gi den enkelte deltager de basisferdigheter som er nødvendige for å kunne fungere i arbeidspraksis og deretter kunne søke, skaffe seg og beholde  arbeid; det vil si nå egne yrkesmål.

Hva skjer når du er hos oss?
Kurset innehar diverse temaer:
Praktisk norsk kommunikasjonstrening rettet mot arbeid
Trening i praktisk arbeidsrettet matematikk
Grunnleggende dataferdigheter
 Arbeidslivskunnskap og kultur
Kommunikasjon og samhandling
Relasjoner og nettverk 
Yrkesveiledning og jobbsøking
Kompetanseprofil – Egne ressurser
Kosthold og arbeid
Holdninger og verdier
Motivasjon og mestring
Målarbeid og selvledelse
Arbeidspraksis

Varighet/antall timer: 
Kurset varer i 31 uker, og starter med fire uker teori. Deretter to dager teori og tre dager praksis pr uke

Hvordan søke? 
Ta kontakt med NAV kontoret der du bor. I samarbeid med deg vurderer NAV om dette er noe for deg. Du må ha gjennomført obligatorisk norskopplæring og inneha tilstrekkelige ferdigheter i norsk til å kunne nyttiggjøre seg undervisning uten tolk.

Tjenesten leveres:

Kongsvinger
Hamar

Fant du det du lette etter?

Vi ønsker å gjøre det så lett for deg som mulig å finne det du er ute etter.
Dersom denne siden hjalp deg - eller ikke - er det svært nyttig for oss å få din tilbakemelding om det.