Skip To The Main Content

Henvist fra lege

For deg som er henvist fra lege til vår spesialisthelsetjeneste

Vi er en spesialisthelsetjeneste som leverer tjenester for Helse Sør-Øst og Helse Vest. Fra januar 2018 starter vi å levere tjenester for Helse Midt-Norge i Trondheim. Mottak av henvisninger har startet. De fleste henvisningene vi får, kommer fra fastlegen. Men vi får også en del henvisninger fra andre spesialisthelsetjenester (eks. sykehus), kiropraktorer og manuell terapeuter.

Våre spesialisthelsetjenester er hovedsakelig innenfor psykiske, somatiske og sammensatte problemstillinger. Vi anvender vår flerfaglige bemanning på en tverrfaglig måte i møte med deg. Våre tjenester tilbasses individuelt og arbeidsmetodene som vi benytter bygger på anerkjent forskning.

Gjennom visjonen vår ”Utvikling av mennesket og samfunnet” retter vi fokus mot å styrke dine forutsetninger for å mestre helserelaterte utfordringer knyttet til samfunnsdeltakelse.

Arbeidsrettet behandling ved angst og depresjon NYTT FRA 2018

via Helse Sør-Øst og Helse Vest

MÅL: Hoved­målet med behandlingen er bedret psykisk helse og økt arbeidsdeltakelse. I tillegg skal behandlingstilbudet bidra til økt jobbmestring og livskvalitet. Med arbeid forstås også skole og utdanning. 

MÅLGRUPPEN: Målgruppen for tilbudet er personer med angst og depresjon som er i ferd med å miste sin tilknytning til arbeidslivet eller til et utdanningsløp. Tilbudet er for personer som vurderes å ha rett til helsehjelp i spesialisthelsetjenesten, og hvor det blir vurdert å være økt fare for funksjonsfall uten tilbud om arbeidsrettet behandling.

INNHOLD: Behandlingstilbudet består av jobbfokusert poliklinisk samtalebehandling. I jobbfokusert behandling vil det samtidig med behandling av de psykiske vanskene være et fokus på arbeidsdeltakelse og jobbmestring. Vi samarbeider med den enkelte om å finne strategier som bidrar til god mestring av de aktuelle vanskene. Vi vet også etter hvert mye om at deltakelse i arbeid for de fleste er helsefremmende i seg selv. Derfor vil det ofte være en fordel å jobbe for å opprettholde eller øke arbeidsdeltakelsen samtidig som man følger behandling. Samtaler om tilrettelegging, og utarbeidelse av gode planer for tilbakeføring kan være viktige elementer i en slik prosess. Ofte er det også nyttig med et samarbeid med arbeidsgiver og fastlege. Samarbeid med andre involverte aktører kan også være aktuelt. 

Behandlerne er psykologspesialister, psykologer, psykiatriske sykepleiere og spesialfysioterapeut.

HVEM KAN HENVISE? Leger (primærleger og spesialister) og psykologer i spesialisthelsetjenesten kan henvise. Henvisningsskjema finner du på www.oppfrisk.no eller det kan benyttes standard skjema.
For Helse Sør-Øst: 
HSØ: Henvisning sendes lokal DPS for rettighetsvurdering, merk henvisningen «Oppfølgingsenheten Frisk – Helse og Arbeid».»Det vil ved mottak av henvisning bli gjort en vurdering av om pasienten har rett til nødvendig helsehjelp fra spe­sialisthelsetjenesten.

For Helse Vest: Henvisning sendes til Oppfølgingsenheten Frisk for rettighetsvurdering, merk gjerne henvisningen «Helse og arbeid». Det vil ved mottak av henvisning bli gjort en vurdering av om pasienten har rett til nødvendig helsehjelp fra spe­sialisthelsetjenesten.

HVA BØR HENVISNINGEN INNEHOLDE?
Henvisningen bør inneholde informasjon om:
1) Aktuelle symptomer
2) Aktuell livssituasjon
3) Arbeidssituasjon; type jobb og eventuelle belastninger/funksjonsfall, sykmeldingsstatus
4) Tidligere sykdomshistorikk
5) Behandlingsbehov / ønsket terapeutisk prosjekt.

VARIGHET OG KOSTNADER: Behandlingstilbudet består av poliklinisk samtalebehandling med et gjennomsnittlig behandlingsforløp på 10-15 konsultasjoner. Hver behandlingstime varer i 45 minutter, og det betales vanlig egenandel for behandling i spesialisthelsetjenesten, for tiden kr 345,-. For dem som har frikort er behandlingen gratis. 

Tjenesten leveres:

Stavanger - Randaberg
Sandnes
Oslo - sentrum
Lillehammer
Kongsvinger
Jessheim
Hamar
Elverum
Drammen

KOMPETANSETEAM: legespesialist, psykolog, fysioterapeut, sykepleier, ernæringsfysiolog, idrettspedagog og jobbkonsulent

HVEM KAN HENVISE? Leger (primærleger og spesialister), manuellterapeuter, kiropraktorer sender henvisning til RKE.
UNNTAK: Spesialisthelsetjenesten kan sende direkte til Oppfølgingsenheten Frisk.

HVEM KAN HENVISES? Personer med smertetilstander; for eksempel langvarige rygg/nakke/skuldersmerter, fibromyalgi. Aktuelt for pasienter med behov for lokalt dagbasert rehabiliteringstilbud. Ingen krav til sykepengerettigheter

VARIGHET: 14 dagers kartlegging- & vurderingstiltak (kun i Oslo & Hamar)

Tjenesten leveres:

Trondheim
Oslo - sentrum
Hamar

KOMPETANSETEAM: Et tverrfaglig spesialistteam bestående av bl.a. legespesialist, psykolog, fysioterapeut, sykepleier, ernæringsfysiolog, idrettspedagog og jobbkonsulent følger opp pasienten med fokus på muligheter og ressurser.

HVEM KAN HENVISE? Leger (primærleger og spesialister), manuellterapeuter, kiropraktorer sender henvisning til RKE.
UNNTAK: Spesialisthelsetjenesten kan sende direkte til Oppfølgingsenheten Frisk.

HVEM KAN HENVISES? Personer med smertetilstander; for eksempel langvarige rygg/nakke/skuldersmerter, fibromyalgi. Aktuelt for pasienter med behov for lokalt dagbasert rehabiliteringstilbud. Ingen krav til sykepengerettigheter

VARIGHET: Inntil 12 uker - 2-3 dager pr uke a 5 timer pr dag
Eventuelt 14 dagers kartlegging- & vurderingstiltak (kun i Oslo & Hamar)

Tjenesten leveres:

Trondheim
Oslo - sentrum
Hamar
Elverum

KOMPETANSETEAM: Legespesialist med lang erfaring med målgruppen har overordnet fagansvar. I tillegg består spesialistteam av psykolog, fysioterapeut, ernæringsfysiolog, idrettspedagog og jobbkonsulent

HVEM KAN HENVISE? Fastlege henviser til overvektsklinikk som videresender henvisning til Oppfølgingsenheten Frisk.

HVEM KAN HENVISES? Med BMI over 40 eller BMI over 35 og en livsstilsrelatert sykdom regnes det for sykelig overvekt. Dette gir rett til rehabilitering gjennom helsevesenet.

VARIGHET: Oppfølging i 5 år
År 1: 8 + 2 + 2 uker, 3 dager i uka
År 2 og 3: 2 årlige motivasjonsperioder
År 4 og 5: 1 årlig motivasjonsperiode

Tjenesten leveres:

Trondheim fra jan 2018
Oslo - sentrum
Moelv

KOMPETANSETEAM: Et tverrfaglig spesialistteam bestående av bl.a: (avhengig av lokasjon) spesialist i fysikalsk medisin og rehabilitering, psykolog, fysioterapeut, sykepleier, ernæringsfysiolog, idrettspedagog og jobbkonsulent følger opp pasienten med fokus på muligheter og ressurser

HVEM KAN HENVISE? Leger (primærleger og spesialister), manuellterapeuter, kiropraktorer kan sende henvisning til RKE.
UNNTAK: Spesialisthelsetjenesten kan sende henvisning direkte til Oppfølgingsenheten Frisk.

HVEM KAN HENVISES? Alle pasienter med sykepengerettigheter kan delta på rehabilitering via "Raskere tilbake" ordningen, uavhengig av diagnose. Aktuelt for personer med behov for lokalt dagbasert rehabiliteringstilbud

VARIGHET: Inntil 12 uker - 2- 3 dager pr uke

Tjenesten leveres:

Randaberg

Fant du det du lette etter?

Vi ønsker å gjøre det så lett for deg som mulig å finne det du er ute etter.
Dersom denne siden hjalp deg - eller ikke - er det svært nyttig for oss å få din tilbakemelding om det.