Skip To The Main Content

For henviser

Oppfølgingsenheten Frisk

Oppfølgingsenheten Frisk - er en aktør innen fritt behandlingsvalg - tilbyr spesialiserte og lokalbaserte dagtjenester for Helse Sør-Øst (HSØ) og Helse Vest (HV). Fra januar 2018 starter vi med å levere tjenester for Helse Midt-Norge (HMN).Fra 1.1 2018 utvider vi med å levere dagtilbud for personer med angst og depresjon - arbeidsrettet tiltak.
Dette er informasjon til henvisere til spesialisthelsetjenesten. For NAV-henvisere finnes informasjon om aktuelle tiltak her.

VIKITG HENVISNINGSINFO:
ARR og LP opphører. Siste frist for innsøk er 31.12.2017
Øvrige ordinære tiltak: J, J - kartlegging, A og K fortsetter som normalt

Helse Sør-Øst henvisninger:

Henvisninger fra fastleger og privatpraktiserende avtalespesialister til private rehabiliteringsinstitusjoner (deriblant Oppfølgingsenheten Frisk)  i og utenfor Helse Sør-Øst skal sendes elektronisk til Regional koordinerende enheten (RKE) ved Sunnaas sykehus HF. Når du søker i det nasjonale adresseregisteret skriv: "RKE". Klikk evt. HER for mer informasjon.

 

Helse Vest henvisninger:

Henvisninger fra fastleger og privatpraktiserende avtalespesialister til private rehabiliteringsinstitusjoner (deriblant Oppfølgingsenheten Frisk)  i og utenfor Helse Vest skal sendes elektronisk til Regional vurderingseining for rehabilitering (RVR), Nesttun.  Når du søker i det nasjonale adresseregisteret skriv: " Regional vurderingseining for rehabilitering».

 

Helse Midt-Norge henvisninger:

Fra januar 2018 starter vi med å levere tjenester for Helse Midt-Norge i Trondheim. For mer informasjon om dette les her >>  
Mottak av henvisninger for Helse Midt-Norge har startet. Rutiner for henvisninger:

  • Fra sykehusavdelinger (sengeposter) på St.Olavs og Helse Møre og Romsdal skal henvisning gå direkte til institusjonen.(Epikrisen fungerer som henvisning).
  • Fra sykehusavdelinger i Helse Nord Trøndelag skal det gå melding til ReHR – som så formidler til ønsket institusjon.
  • Fra poliklinikker i helseforetaket skal henvisning gå til ReHR for rettighetsvurdering, dersom pasienten ikke er i et forløp der rehabilitering kommer som en naturlig følge. Poliklinisk notat benyttes og sendes elektronisk til postkassen «Henvisninger og søknader ReHR»
  • I Helse Midt skal henvisninger som gjelder sykelig overvekt vurderes ved St.Olavs Hospital HF og Helse Møre og Romsdal HF Ålesund sjukehus

Generelt om tjenestene og oss:

Tjenestene er en del av det offentlige helsetilbudet. Ved lokasjonene har vi tverrfaglige rehabiliteringsteam med god kompetanse. I tillegg til diagnosespesifikk behandling, vektlegges også arbeidsinkludering og oppfølging av psykiske/sammensatte lidelser. Målet for alle tjenestene er å styrke mestringsevne, bedre funksjon og allmenn helsetilstand, god livskvalitet og økt samfunnsdeltakelse.

Våre lokasjoner ligger sentralt i flere regioner. Dette gjør at man kan motta spesialisert behandling og drive endringsarbeid parallelt med at man lever livet sitt med tilnærmet normale hverdager. Således kan vi tilby høy kompetanse og kvalitet som er lett tilgjengelig for den enkelte som har behov for denne typen tjenester.
 

Henvisningsskjema


Henvisningsskjema til våre spesialisthelsetjenester. Vi er på HELSENETT.

HVEM KAN HENVISE? Leger (primærleger og spesialister), manuellterapeuter, kiropraktorer og psykologer i spesialisthelsetjenesten kan henvise.

VARIGHET: Poliklinisk samtaleterapi med et gjennomsnittlig behandlingsforløp på 10-15 konsultasjoner.

Tjenesten leveres:

Fra 1.1.2018 - Stavanger | Madlastokken

KOMPETANSETEAM: Fysioterapeut, lege/psykiater, psykolog, ernæringsfysiolog, jobbkonsulent, ergoterapeut, sykepleier

HVEM KAN HENVISE? Leger (primærleger og spesialister), manuellterapeuter, kiropraktorer sender henvisning til RKE.
UNNTAK: Spesialisthelsetjenesten kan sende direkte til Oppfølgingsenheten Frisk.

HVEM KAN HENVISES? Personer med påvist artrose. Aktuelt for pasienter med behov for lokalt dagbasert rehabiliteringstilbud. Ingen krav til sykepengerettigheter.

VARIGHET: 8 uker – 2-3 dager pr. uke - tilbudet leveres pr nå kun i Oslo

Tjenesten leveres:

Hamar
Oslo - sentrum

KOMPETANSETEAM: legespesialist, psykolog, fysioterapeut, sykepleier, ernæringsfysiolog, idrettspedagog og jobbkonsulent

HVEM KAN HENVISE? Leger (primærleger og spesialister), manuellterapeuter, kiropraktorer sender henvisning til RKE.
UNNTAK: Spesialisthelsetjenesten kan sende direkte til Oppfølgingsenheten Frisk.

HVEM KAN HENVISES? Personer med smertetilstander; for eksempel langvarige rygg/nakke/skuldersmerter, fibromyalgi. Aktuelt for pasienter med behov for lokalt dagbasert rehabiliteringstilbud. Ingen krav til sykepengerettigheter

VARIGHET: 14 dagers kartlegging- & vurderingstiltak (kun i Oslo & Hamar)

Tjenesten leveres:

Oslo - sentrum
Hamar

KOMPETANSETEAM: Et tverrfaglig spesialistteam bestående av bl.a. legespesialist, psykolog, fysioterapeut, sykepleier, ernæringsfysiolog, idrettspedagog og jobbkonsulent følger opp pasienten med fokus på muligheter og ressurser.

HVEM KAN HENVISE? Leger (primærleger og spesialister), manuellterapeuter, kiropraktorer sender henvisning til RKE.
UNNTAK: Spesialisthelsetjenesten kan sende direkte til Oppfølgingsenheten Frisk.

HVEM KAN HENVISES? Personer med smertetilstander; for eksempel langvarige rygg/nakke/skuldersmerter, fibromyalgi. Aktuelt for pasienter med behov for lokalt dagbasert rehabiliteringstilbud. Ingen krav til sykepengerettigheter

VARIGHET: Inntil 12 uker - 2-3 dager pr uke a 5 timer pr dag
Eventuelt 14 dagers kartlegging- & vurderingstiltak (kun i Oslo & Hamar)

Tjenesten leveres:

Trondheim fra jan 2018
Oslo - sentrum
Kongsvinger
Hamar
Elverum

KOMPETANSETEAM: Legespesialist med lang erfaring med målgruppen har overordnet fagansvar. I tillegg består spesialistteam av psykolog, fysioterapeut, ernæringsfysiolog, idrettspedagog og jobbkonsulent

HVEM KAN HENVISE? Fastlege henviser til overvektsklinikk som videresender henvisning til Oppfølgingsenheten Frisk.

HVEM KAN HENVISES? Med BMI over 40 eller BMI over 35 og en livsstilsrelatert sykdom regnes det for sykelig overvekt. Dette gir rett til rehabilitering gjennom helsevesenet.

VARIGHET: Oppfølging i 5 år
År 1: 8 + 2 + 2 uker, 3 dager i uka
År 2 og 3: 2 årlige motivasjonsperioder
År 4 og 5: 1 årlig motivasjonsperiode

Tjenesten leveres:

Trondheim fra jan 2018
Oslo - sentrum
Moelv

KOMPETANSETEAM: Et tverrfaglig spesialistteam bestående av bl.a. spesialist i fysikalsk medisin og rehabilitering, psykolog, fysioterapeut, sykepleier, ernæringsfysiolog, idrettspedagog og jobbkonsulent følger opp pasienten med fokus på muligheter og ressurser.

HVEM KAN HENVISE? Leger (primærleger og spesialister), manuellterapeuter, kiropraktorer sender henvisning til RKE.
Unntak; Spesialisthelsetjenesten kan sende henvisning direkte til Oppfølgingsenheten Frisk.

HVEM KAN HENVISES? Personer med artrose eller brudd i hofte, skulder, kne, osteoporose, bekkenløsning, multitraume, postoperativ rehabilitering. Aktuelt for personer med behov for lokalt dagbasert rehabiliteringstilbud

VARIGHET: Inntil 8 uker - 2-3 dager pr uke

Tjenesten leveres:

Hamar
Oslo - sentrum

KOMPETANSETEAM: Et tverrfaglig spesialistteam bestående av bl.a: (avhengig av lokasjon) spesialist i fysikalsk medisin og rehabilitering, psykolog, fysioterapeut, sykepleier, ernæringsfysiolog, idrettspedagog og jobbkonsulent følger opp pasienten med fokus på muligheter og ressurser

HVEM KAN HENVISE? Leger (primærleger og spesialister), manuellterapeuter, kiropraktorer kan sende henvisning til RKE.
UNNTAK: Spesialisthelsetjenesten kan sende henvisning direkte til Oppfølgingsenheten Frisk.

HVEM KAN HENVISES? Alle pasienter med sykepengerettigheter kan delta på rehabilitering via "Raskere tilbake" ordningen, uavhengig av diagnose. Aktuelt for personer med behov for lokalt dagbasert rehabiliteringstilbud

VARIGHET: Inntil 12 uker - 2- 3 dager pr uke

Tjenesten leveres:

Randaberg
Lillehammer
Kongsvinger
Hamar
Elverum

Fant du det du lette etter?

Vi ønsker å gjøre det så lett for deg som mulig å finne det du er ute etter.
Dersom denne siden hjalp deg - eller ikke - er det svært nyttig for oss å få din tilbakemelding om det.